บริษัทมุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ภายใต้กระบวนการ
ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าสามารถผลิตปูนซีเมนต์ให้มี
คุณภาพดีเทียบเท่ากับผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ
   - ผลิตสินค้าคุณภาพสูง
     บริษัทฯมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ด้วยเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง อีกทั้งได้รับการสนับสนุน
จากทีมงานด้านการบริหารและการผลิตที่มีความเชียวชาญ
   - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า         
     บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจ พันธมิตร พนักงานและผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ของสังคม
และประเทศชาติโดยรวม
   - รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
      บริษัทฯ จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด และไม่สร้าง
มลพิษที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสภาพ
แวดล้อมทางอากาศ