.. ปูนซีเมนต์ ตราราชสีห์ ให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เราสนับสนุน
        และให้คุณค่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การที่เรา
        ได้มาทำงานร่วมกันและได้มาอยู่ในครอบครัวราชสีห์ แล้ว เราจะจูงมือร่วมกันสร้างครอบครัวราชสีห์ ให้น่าอยู่
        และก้าวไปข้างหน้าอย่างแกร่งกล้า

        .. สภาพแวดล้อมในการทำงานของปูนซีเมนต์ ตราราชสีห์ จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้านเราจะปฏิบัติ
        หน้าที่ด้วยความเคารพและไว้วางใจกัน และสนับสนุน บุคลากรให้เจริญเติบโตในสายอาชีพอย่างเต็มความสามารถ

        ...........................................................................................................................................................


โทร : 0-2716-0731-3 ต่อ 24 โทรสาร : 0-2716-1716

อีเมล : wanischaya@tpcc.co.th